THỜI ĐIỂM CHUYỂN DỮ LIỆU HĐĐT KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐÃ LẬP ĐẾN CƠ QUAN THUẾ

THỜI ĐIỂM CHUYỂN DỮ LIỆU HĐĐT KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ ĐÃ LẬP ĐẾN CƠ QUAN THUẾ

Để thực hiện nghiêm việc chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế và hạn chế đến mức thấp nhất hành vi vi phạm về hóa đơn đối với trường hợp NNT đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nhưng vi phạm về thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị NNT cần lưu ý như sau:
Tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT:
“a.1) … Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì bảng tổng hợp sẽ được tách theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế nhằm đảm bảo yều cầu gửi nhận dữ liệu trên đường truyền.
Đối với hóa đơn gửi theo bảng tổng hợp thì người bán gửi thông tin hủy, điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của các kỳ tiếp theo mà không gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định này đến cơ quan thuế.
Các hóa đơn được lập cho tổng doanh thu của người mua là cá nhân không kinh doanh phát sinh trong ngày hoặc tháng theo bảng kê chi tiết thì người bán chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê chi tiết) đến cơ quan thuế.
Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.
Tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT:
“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
    a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
    b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
    a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
  3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này. Theo quy định trên, Người nộp thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nhưng vi phạm về thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT đã lập đến cơ quan thuế thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3857.284 để được hỗ trợ./.

Nguồn: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *