Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (1) trên hình

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút “Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (2) trên hình

Bước 3: Nhấn chuột trái vào nút “Tạo mới” (1) trên hình

Bước 4: Nhấn chuột trái vào (4) trên hình và chọn ngày thành lập chứng từ.

Bước 5: Nhấn chuột trái vào (5) trên hình và điền email của người nộp thuế TNCN nhận chứng từ.

Bước 6: Nhấn chuột trái vào (6) trên hình và điền Họ và tên người nộp thuế TNCN.

Bước 7: Nhấn chuột trái vào (7) trên hình và điền Mã số thuế của người nộp thuế TNCN

Bước 8: Nhấn chuột trái vào (8) trên hình và điền Quốc tịch của người nộp thuế TNCN

Bước 9a: Nếu cư trú thì nhấn chuột trái vào (9a) trên hình và ngược lại Nếu cư trú thì nhấn chuột trái vào (9b) trên hình

Bước 10: Nhấn chuột trái vào (8) trên hình và điền địa chỉ liên hệ của người nộp thuế TNCN

Nếu bước 7 không có mã số thuế Người nộp thuế thì tiếp bước 10. Nếu có thì tiếp bước 14 nhé.

Bước 11: Nhấn chuột trái vào (11) trên hình và điền CMND/CCCD/Số hộ chiếu của người nộp thuế TNCN

Bước 12: Nhấn chuột trái vào (12) trên hình và điền Nơi cấp CMND/CCCD/Số hộ chiếu của người nộp thuế TNCN.

Bước 13: Nhấn chuột trái vào (13) trên hình và chọn ngày cấp CMND/CCCD/Số hộ chiếu của người nộp thuế TNCN.

Bước 14: Nhấn chuột trái vào (14) trên hình và điền số tiền Khoản thu nhập của người nộp thuế TNCN

Bước 15: Nhấn chuột trái vào (15) trên hình và điền số tiền các Khoản đóng bảo hiểm (Nếu có) của người nộp thuế TNCN

Bước 16: Nhấn chuột trái vào (16) trên hình và điền THÁNG trả số tiền Khoản thu nhập của người nộp thuế TNCN

Bước 17: Nhấn chuột trái vào (17) trên hình và điền NĂM trả số tiền Khoản thu nhập của người nộp thuế TNCN

Bước 18: Nhấn chuột trái vào (18) trên hình và điền số tiền Tổng thu nhập chịu thuế của người nộp thuế TNCN

Bước 19: Nhấn chuột trái vào (19) trên hình và điền số tiền Tổng thu nhập tính thuế của người nộp thuế TNCN

Bước 20: Nhấn chuột trái vào (20) trên hình và điền số tiền đóng thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế TNCN

Bước 21: Nhấn chuột trái vào (21) trên hình và điền nơi trả thu nhập của người nộp thuế TNCN

Bước 22: Nhấn chuột trái vào (22) trên hình để lưu lại chứng từ này

Bước 23: Nhấn chuột trái vào (23) trên hình để XEM TRƯỚC chứng từ này

Bước 24: Nhấn chuột trái vào (24) trên hình để đóng cửa sổ này

Bước 25: Gắn chữ ký số _token) vào máy tính – cho đến khi máy tính đã hoàn toàn nhận diện xong chữ ký số – Nhấn chuột trái vào (24) trên hình để Ký số chứng từ này.

Gõ mật khẩu chữ ký số (token) (mặc định 12345678) -> nhấn chuột trái vào “Đồng ý” – nhấn chuột trái vào OK.

Bước 26: Nhấn chuột trái vào (25) trên hình để thoát.

Trên góc trên màn hình có dãy các Nút [ |< ] [ < ] [ > ] [ >| ] [ Liệt kê ]. Có ý nghĩa như sau:
[ |< ] Về chứng từ đầu tiên. Thường lá số 1
[ < ] Lui 1 chứng từ. ví dụ bạn đang ở chứng từ số 15. Nhấn nút này sẽ hiễn thị chứng từ số 14.
[ > ] Tới 1 chứng từ. ví dụ bạn đang ở chứng từ số 15. Nhấn nút này sẽ hiễn thị chứng từ số 16.
[ >| ] Về chứng từ cuối cùng.
[ Liệt kê ] Hiện ra danh sách các chứng từ đã lập.