Hướng dẫn xóa bỏ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử đã lập

Hướng dẫn xóa bỏ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử đã lập

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (1) trên hình

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút “Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN” (2) trên hình

Bước 3: Nhấn chuột trái vào nút “Liệt kê” (3) trên hình

Bước 4: Nhấn chuột trái vào (4) trên hìnhđiền chúng từ được tạo bắt đầu từ ngày

Bước 5: Nhấn chuột trái vào (5) trên hìnhđiền chúng từ được tạo đến ngày

Bước 6: Nhấn chuột trái vào nút “Lấy dữ liệu” (6) trên hình

Bước 7: Nhấn chuột trái vào chứng từ nào mà bạn muốn HỦY (7) trên hình

Bước 8: Nhấn chuột trái vào nút “Xem chứng từ” (8) trên hình

Bước 9: Nhấn chuột trái vào nút “Xóa bỏ” (9) trên hình

Chọn “Đồng ý” để xóa chứng từ.