Hướng dẫn hủy chữ ký số ( token) đã đăng ký với Cơ quan Thuế do mất – thất lạc …

Hướng dẫn hủy chữ ký số ( token) đã đăng ký với Cơ quan Thuế do mất – thất lạc …

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Hệ thống” (1) Trên hình

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút “Đăng ký sử dụng chữ ký số” (2) Trên hình

Bước 3: Nhấn chuột trái vào nút “Thêm chữ ký số” (3) Trên hình

Bước 4: Nhấn chuột trái vào nút “Ghi lại” (4) Trên hình

Bước 5: Nhấn chuột trái vào nút “Thoát” (5) Trên hình

Bước 6: Nhấn chuột trái vào nút “Đăng ký/ Thay đổi sử dụng HDDT (mẫu 01/DKTD-HDDT)” (6) Trên hình

Bước 7: Nhấn chuột trái vào nút “Tạo đăng ký mới”

Bước 8: Nhấn chuột trái vào nút “Thay đổi thông tin” -> chú ý chổ này

Bước 9: Nhấn chuột trái vào (9) trên hình – gõ số 1

Bước 10: Nhấn chuột trái vào (10) trên hình –  Nhấn chuột trái vào nút [v] . sổ xuống danh sách các tỉnh thành phố . Bạn chọn đúng nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 11: Nhấn chuột trái vào (11) trên hình – Nhấn chuột trái vào nút [v] . sổ xuống danh sách các cục thuế hay chi cục thuế. Bạn chọn đúng nơi công ty Chi cục thuế quản lý công ty bạn.

Bước 12: Nhấn chuột trái vào (12) trên hình – Gõ vào tên người liên hệ.

Bước 13: Nhấn chuột trái vào (13) trên hình – Gõ số điện thoại của người liên hệ.

Bước 14: Nhấn chuột trái vào (14) trên hình – Gõ vào địa chỉ công ty.

Bước 15: Nhấn chuột trái vào (15) trên hình – Gõ vào email của người liên hệ.

Bước 16:

Nếu hóa đơn giá trị gia tăng – Nhấn chuột trái vào (16) trên hình – Hóa đơn GTGT.

Nếu hóa đơn bán hàng (hộ kinh doanh – cá thể kinh doanh) – Nhấn chuột trái vào (17) trên hình – Hóa đơn bán hàng.

Bước 18: Tới dòng có chữ ký số cần NGỪNG SỬ DỤNG Nhấn chuột trái vào Ô 18 Trên hình – nhấn [v] để sổ xuống và chọn “Ngừng sử dụng” (18) trên hình

Tới dòng có chữ ký số cần ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ MỚI Nhấn chuột trái vào Ô 18 Trên hình – nhấn [v] để sổ xuống và chọn “Đăng ký mới” (18) trên hình

Bước 19: Nhấn chuột trái vào nút “Ghi lại” (19) trên hình

Bước 20: Gắn chữ ký số vào máy tính – cho đến khi máy tính đã nhận chữ ký số. Nhấn chuột trái vào nút “Ký số và gởi đến CQT” (20) trên hình . Gõ mật khẩu chữ ký số (Thường là 12345678) – Nhấn OK – Nhấn OK.

Bước 21: Nhấn chuột trái vào nút “Thoát” (21) trên hình – để kết thúc.