Hướng dẫn gởi lại HDDT qua email cho khách hàng

Hướng dẫn gởi lại HDDT qua email cho khách hàng

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Liệt kê”

Bước 2: Bấm chuột trái vào (2) trên hình Chọn từ ngày cho HDDT

Bước 3: Bấm chuột trái vào (3) trên hình Chọn đến ngày cho HDDT

Bước 4: Bấm chuột trái vào (4) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Lấy dữ liệu”

Bước 5: Bấm chuột trái vào (5) trên hình để chọn HDDT muốn gởi email cho khách hàng

Bước 6: Bấm chuột trái vào (6) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Xem nội dung hóa đơn”

Bước 7: Bấm chuột trái vào (7) trên hình gõ email của khách hàng vào ô này

Bước 8: Bấm chuột trái vào (8) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Gởi lại email”

Vậy bạn đã hoàn tất gởi email lại cho khách hàng với HDDT tự chọn.