Hướng dẫn tìm lại 1 HDDT đã lưu hay đã phát hành

Hướng dẫn tìm lại 1 HDDT đã lưu hay đã phát hành

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Liệt kê”

Bước 2: Bấm chuột trái vào (2) trên hình Chọn từ ngày cho HDDT

Bước 3: Bấm chuột trái vào (3) trên hình Chọn đến ngày cho HDDT

Bước 4: Bấm chuột trái vào (4) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Lấy dữ liệu”

Bước 5: Bấm chuột trái vào (5) trên hình để chọn HDDT muốn gởi email cho khách hàng

Bước 6: Bấm chuột trái vào (6) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Xem nội dung hóa đơn”

Vậy bạn đã hoàn tất việc tìm 1 HDDT đã lập.