Hướng dẫn tìm 1 chứng từ khấu trừ TNCN đã lưu

Hướng dẫn tìm 1 chứng từ khấu trừ TNCN đã lưu

Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút “Liệt kê”

Bước 2: Bấm chuột trái vào (2) trên hình Chọn từ ngày cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bước 3: Bấm chuột trái vào (3) trên hình Chọn đến ngày cho chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bước 4: Bấm chuột trái vào (4) trên hình Nhấn chuột trái vào nút “Lấy dữ liệu”

Bước 5: Bấm chuột trái vào (5) trên hình để chọn chứng từ khấu trừ thuế TNCN muốn xem

Bước 6: Bấm chuột trái vào (6) trên hình để xem chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã chọn.